گزارش سالانه از اول سال زراعی و  در  پایان هر سال جهت مقاصد کشاورزی تهیه و دردسترس قرار میگیرد. با انتخاب هر سال از منو کناری می توانید فایل گزارشات سالانه هر سال را مشاهده و در صورت تمایل فایل مربوطه را دانلود کنید.

لینک های مفید