گزارش هفتگی از اول سال زراعی (مهرماه) و در هر هفته جهت مقاصد کشاورزی تهیه و دردسترس قرار میگیرد. با انتخاب هر سال از منو کناری می توانید لیست گزارشات هفتگی هر سال را مشاهده و در صورت تمایل فایل مربوطه را دانلود کنید.

لینک های مفید