ایستگاه های سینوپتیک

نام ایستگاه طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع سال تاسیس
اهر 47`04' 38`26' 1391 1364
بستان آباد 46`51' 37`51' 1750 1383
بناب 46`04' 37`20' 1290 1377
تبریز 46`14' 38`07' 1364 1330
جلفا 45`36' 38`56' 736 1364
چاراویماق 46`58' 37`08' 1920 1391
سراب 47`23' 37`56' 1682 1365
سهند 46`07' 37`56' 1641 1369
شبستر 45`41' 38`11' 1350 1389
شرق تبریز 46`20 38`03' 1495 1389
عجبشیر 45`51' 37`30' 1311 1391
کلیبر 47`01' 38`52' 1210 1377
مراغه 46`12' 37`21' 1344 1362
مرند 45`46' 38`25' 1550 1377
ملکان 46`05' 37`09' 1302 1382
میانه 47`42' 37`27' 1110 1366
ورزقان 46`40' 38`30' 1671 1387
هریس 47`06' 38`15' 1950 1384
لینک های مفید