ایستگاه های خودکار جاده ای

نام ایستگاه طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع سال تاسیس
پیام 45`48' 38`21' 1778 1391
قره بابا 46`50' 37`45' 1805 1391
گویجه بل 46`51' 38`51' 1790 1391
لینک های مفید