ایستگاه های باران سنجی

نام ایستگاه طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع سال تاسیس
اهر 25 35 36 91
تبریز 25 35 4 82
لینک های مفید