ایستگاه های خودکار

نام ایستگاه طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع سال تاسیس
اهر 47`04' 38`26' 1391 1391
تبریز 46`17' 38`05' 1364 1372
چاراویماق 46`58' 37`08' 1920 1389
خسروشاه 46`02' 37`58' 1338 1390
رادار هواشناسی 46`07' 37`56' 1735 1386
شبستر 45`41 38`11' 1350 1387
شرفخانه 45`30' 38`12' 1285 1380
شرق تبریز 46`20' 38`03' 1495 1389
عجبشیر 45`51' 37`30' 1311 1387
کلیبر 47`01' 38`52' 1210 1389
ورزقان 46`40' 38`30' 1671 1387
هادیشهر 45`41 38`50 1055 1392
هریس 47`06' 38`15' 1950 1384
هشترود 47`03 37`29' 1735 1380
لینک های مفید