ایستگاه های کشاورزی

نام ایستگاه طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع سال تاسیس
خسروشاه 46`02' 37`58' 1338 1390
لینک های مفید