کتاب ها و ترجمه ها

 
کتاب :

آموزش کاربردی نرم افزار  Global mapper ، تألیف یونس اکبرزاده و همکاران، انتشارات جهاد دانشگاهی
 

هواشناسی دینامیکی ترجمه و تالیف: بهروز وزیری
 
هواشناسی فیزیکی ترجمه و تالیف :بهروز وزیری
 
هواشناسی دریایی برای دانشجویان دوره کاردانی ترجمه و تالیف : بهروز وزیری

گلوبال مپر (Global Mapper)  تالیف: یونس اکبرزاده
 
 
ترجمه:
 
سلطانی، تاثير آلودگي هوا بر روي اقليم منطقه – نشريه سازمان هواشناسي جهاني - شماره 493
 
مختاری، 50 سال خدمات هواشناسی : نشریه شماره 258 سازمان جهانی هواشناسی
 
مختاری ، بررسی رخداد النینو: نشریه شماره 258 سازمان جهانی هواشناسی
 
مختاری، فرایند اقلیم - : نشریه شماره 258 سازمان جهانی هواشناسی
 
مختاری ، تعديل مصنوعي ابرها –فصل 12 فلچر
 

لینک های مفید