طرح ها و پروژه ها

طرح ها و پروژه های انجام شده

1396
مدلسازی عددی جبهه های جوی بر روی نقشه های سینوپتیک

1395
امکان سنجی پتانسیل استفاده از انرزی باد در شهرستان مراغه
 
1394
برآورد حداكثر بارش محتمل سالانه در حوضه آبريز درياچه اروميه
 
 
1393
پیش بینی بارش های تندری در فصول گرم
 
 
1391
بررسی پدیده گرد و غبار در منطقه شمالغرب ایران
 
امکان سنجی پتانسیل انرژی باد در کلانشهر تبریز
 
ارزیابی توان انرژی باد در شهرستان اهر
 
   
1386
 
طرح پيش بيني پدیده های مخرب جوی(مطالعه موردی تگرگ) بااستفاده ازGIS
 
  طرح پيش بيني امکان وقوع خشکسالي
 
 طرح بررسی جاده های حادثه خیز در اثر پدیده های مخرب جوی در استان آذربایجان شرقی  
 
طرح مطالعه وبررسی محصولات رادار هواشناسی و ایجاد بانک اطلاعات رادار 
 
       
 1382
بررسي ناهنجاريهاي اقليمي استان آذربايجان شرقي
 
 
1381
بررسي توزيع آماري بارندگي و طبقه بندي آن در راستاي محوريت كشاورزي به منظور كاهش خسارات ناشي از ترسالي و خشکسالی
تعيين حداكثرسطح اينورژن و تاثير عناصراقليمي برميزان آلودگي هوابا توجه به آلودگي تبريز ناشي از كارخانجات و تاسيسات صنعتي
 
1379
نگرشي بر بارش - تراز آبي و دوره خشكي سالهاي زراعي 79– 69 در شهرستان تبريز
نگاهي اجمالي به تغييرات فصل خشك در تبريز
 

لینک های مفید