مقالات و کنفرانس ها

1398
مرادیان و همکاران، بررسی اثربخشی مدیریت ذهن و فرهنگ سازی بر روی زنان جامعه جهت سازگاری با تغییر اقلیم
، کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم، سازمان هواشناسی کشور، تهران

پوراصغر و همکاران، تغییر اقلیم و اثر آن بر رخدادهای حدی دمای سطح پهنه های آبی جنوبی ایران، کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم، سازمان هواشناسی کشور، تهران

اکبرزاده و همکاران، مدل سازی تغییرات حداقل و حداکثر دمای ایستگاه سینوپتیک تبریز طی دوره (2100-2010) با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری (SDSM)، کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم، سازمان هواشناسی کشور، تهران


پوراصغر و همکاران، مقایسه خروجی مدل عددی WRF و تصویر ماهواره TRMM برای رخداد بارش سنگین در استان آذربایجان شرقی (مطالعه موردی: سیل آذرشهر 96/1/25)، سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، دانشگاه تبریز

اصلاحی و همکاران، برآورد حداکثر بارش محتمل سالانه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به روش آماری ، سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، دانشگاه تبریز

پوراصغر و همکاران، تاثیرمقیاس سینوپتیکی بر رخداد بارشهای سنگین تابستان در شمال غرب ایران، انجمن هواشناسی اروپا، دانمارک

اصلاحی و همکاران، ارزیابی تغییر اقلیم بارش های سنگین سالانه و تابستانه منطقه شمال غرب ایران (مطالعه موردی: ایستگاه های هواشناسی تبریز و ارومیه) کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم و پیامدها؛ سازگاری و تعدیل، دانشگاه خوارزمی 

1397
پوراصغر و همکاران، بررسی یرونداد مدل WRF برای رخداد  بارش سیل آسا در استان آذربایجان شرقی، مطالعه موردی در تاریخ 29/3/95، دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی دانشگاه مشهد.
پوراصغر و همکاران، راستی آزمایی برونداد مدل WRF برای شبیه سازی بارش سنگین در شمال غرب کشور، کنفرانس انجمن هواشناسی.
 

1395
اصلاحی و همکاران، مقایسة رو شهای ریزمقیاس نمایی آماری مدل های تغییر اقلیم در شبیه سازی عناصر اقلیمی در منطقة شمال غرب ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط.
 
1394
امیدفر و همکاران ، تحلیل بارش تندری دوم خرداد 1391 شمال غرب کشور،با استفاده از محصولات رادارهواشناسی تبریز، کنفرانس ملی هواشناسی ایران، دانشگاه یزد
پوراصغر و همکاران، تحلیل همدیدی شکل گیری بارش تندری در شمال غرب کشور در دوره گرم سال: مطالعه موردی، کنفرانس ملی هواشناسی ایران، دانشگاه یزد
اکبرزاده و همکاران ، واسنجی شاخص NDVI در بررسی پدیده گرد و غبار در منطقه شمال غرب کشور با استفاده از داده های ماهواره ای ، کنفرانس تغییر اقلیم ، تهران
اکبرزاده و همکاران ، بررسی روند تغییرات بارش در حوضه جنوبی ارس طی ده های اخیر،زمین، فضا و انرژی پاک، اردبیل 
منصوری و همکاران، پیش بینی بارش های سیلابی با استفاده از سامانه هشدار سریع رادار هواشناسی، کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب
 
1393
پوراصغر و همکاران، پایش بارش با استفاده از محصولات رادار هواشناسی در وضعیت بارور سازی ابرها، دومین همایش ملی بحران آب، شهرکرد
سیه سرانی و همکاران، بررسی نیازمندی های صنایع فراساحا به تکنولوژی داده های Metoceanو دستورالعمل هایی برای آنالیز آنها، پانزدهمین همایش صنایع دریایی ایران، بندرعباس
 
1392
اصلاحی و همکاران ، آشکارسازی تغییر اقلیم حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از بررسی روند تغییرات دراز مدت اقلیمی ، همایش ملی پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب ، تبریز
اکبرزاده و همکاران ، بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب ، مطالعه موردی : بررسی تغییرات بارش در حوضه دریاچه ارومیه و ارائه راهکارهای مناسب در بهبود مدیریت مصرف آب ، همایش ملی پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب ، تبریز
 
پوراصغر و همکاران، بررسی بارش تگرگ در استان آذربایجان شرقی با استفاده از محصولات رادار، دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی ، دانشگاه خوارزمی،تهران
سیه سرانی و همکاران،تعیین محل مین های شناور نزدیک سطح با استفاده از سامانه های بدون سرنشین در خلیج فارس،یازدهمین همایش صنایع دریایی،کیش
حسنعليزاده و همکاران، بررسي جهت ورود گردوخاك در استان آذربايجان شرقي، کنفرانس بين المللی گرد و غبار ، دانشگاه خرم آباد
حسنعليزاده و همکاران ، تحليل آماری و سينوپتيکی پديده گرد و خاک در استان آذربايجان شرقی، کنفرانس بين المللی ، خرم آباد
صدايی و همکاران، تحليل آماری بر بارشهای شديد کلان شهر تبریز طی 2011-1951 ، مديريت سيلاب، تهران
 وحیدی و همکاران ، بررسی منطقه ای اثرات خشکیدگی دریاچه ارومیه با استفاده از محصولات رادار هواشناسی، همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب، تبریز
 اصلاحی و حسنعلیزاده، ریز مقیاس نمایی آماری خروجی مدل تغییر اقلیم HadCM3 جهت ارزیابی تغییر اقلیم حوضه آبریز دریاچه ارومیه، پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، تهران
سیه سرانی و همکاران،تعیین محل مین های شناور نزدیک سطح با استفاده از سامانه های بدون سرنشین در خلیج فارس، چهاردهمين همايش صنايع دريايي ايران، کیش
 
1391
اصلاحی و همکاران، بررسي اثرات خشکسالي بر کشت محصول گندم ديم در استان آذربايجان شرقي، نخستين همايش توسعه روستايي و کشاورزي، پيرانشهر
منصوری و همکاران ، بررسی موردی جبهه زایی سامانه چرخندی بر روی دریای سیاه با استفاده از تابع جبهه زایی ، پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، تهران
پوراصغر و همکاران ، تاثير خشک شدن درياچه اروميه در انتشارات ذرات نمک به محيط پيرامون، همايش ملی جريان و آلودگی هوا، تهران
پوراصغر و همکاران، بررسی شار رطوبت در دوره های تر سالی و خشک سالی استان آذربايجان شرقی، پنجمين کنگره بين المللی جغرافيدانان جهان اسلام، دانشگاه تبریز
اکبرزاده و همکاران ، تحليل مکانی پديده گرد و خاک در استان آذربايجان شرقی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايی GIS، همايش ملی جريان و آلودگی هوا، تهران
اميدفر و همکاران، تاثير وارونگی دما (اينورژن ) در افزايش آلودگی هوای شهر تبریز، همايش ملی جريان و آلودگی هوا، تهران
صدايی و همکاران، تعيين آلودگی هوای شهر تبریز با استفاده از شاخص PSI، همدان
عبدلی و همکاران، بررسي تاثير پارامتر هاي هواشناسي بر تبخير-تعرق مرجع با استفاده از سيستم استنتاج تطبيقي عصبي- فازي(مطالعه موردي منطقه تبريز) ، سومين همايش ملی مديريت منابع آب، ساري
فرتاش، شورا و نظام پيشنهادها، استانداري آذربايجان شرقي
سیه سرانی و همکاران، مخاطرات و بحران هاي دريايي وبررسي رابطه آموزش هاي ضمن خدمت با مديريت بحران دريايي، نهمين همايش بين المللي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي، تهران
 
1390
حسنعليزاده و همکاران، پايش وقوع خشكسالي در منطقه شمالغرب ايران ،تركيه
 
اکبرزاده و همکاران، تحلیل آماری بر تغییرات میانگین سالانه دمای شهر تبریز طی دوره آماری 1951تا 2007
 
سلطانی و همکاران، بررسی تاثیر وارونگی دما در افزایش آلودگی هوای کلان شهرها، سازمان هواشناسی ، تهران
 
صدايی و همکاران، بررسی تاثیر وارونگی دما در افزایش آلودگی هوای کلان شهرها،اصفهان
 
فرتاش، سمينار مديريت فرآيندهاي سازماني، دانشگاه مديريت دانشگاه تهران
 
فرتاش، سمينار نظام پيشنهادها، دانشگاه مديريت دانشگاه تهران
 
سیه سرانی و همکاران، بررسی پارامتر های آیرودینامیکی، هیدرودینامیکی و الکتریکی توربین های بادی فراساحلی جهت تولید برق بهینه، چهارمین همايش ملی مهندسی فراساحل ، تهران
 
 
 1389
حسنعليزاده و همکاران، بررسي سينوپتيكي و آماري جهت باد غالب در استان آذربايجان شرقي، سومين همايش ملی جغرافيا،  پيرانشهر
 
اطلاعیه و مناسبت ها
 • تلفن 134 به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم عزيز مي باشد.
 • شعار سال 2021 سازمان جهانی هواشناسی: اقیانوس، وضع هوا و اقلیم ما
 • نام گذاری سال 1400: تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها
 • همه باهم، برای هم تا مهار کرونا
جستجو در سایت
گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • جلفا
  25
  هريس
  20
تابلو اعلانات
هشدارهای جوی
اطلاعیه جوی شماره 28 مورخ 14000631

اطلاعیه جوی شماره 28 مورخ 14000631

دانلود فایل

لینک های مفید