مقالات مجلات

1397
سیه سرانی و همکاران، تجزیه و تحلیل هزینه فایده نیروگاه های جزر و مدی و اثرات زیست محیطی آن، پژوهش در مهندسی عمران.
 

1396
اصلاحی و همکاران، مقایسة رو شهای ریزمقیاس نمایی آماری مدل های تغییر اقلیم در شبیه سازی عناصر اقلیمی در منطقة شمال غرب ایران، پژوهشهای جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران، دوره ی 49، شماره 2، تابستان 1396، ص 325-301.
 
عساکره و اکبرزاده، ارزیابی تغییر اقلیم در ایستگاه سینوپتیک تبریز طی دوره (2100-2010) با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری(SDSM) خروجی مدل CanESM، جغرافیا و مخاطرات محیطی،
 
سیه سرانی و همکاران، مدل سازی مکانی سرعت صوت در خلیج فارس با استفاده از روش های زمین آماری، مجله علمی-ترویجی، انسان و محیط زیست، 
 
1395
اصلاحی و اکبرزاده، مقایسه عملکرد مدل های ریزمقیاس نمایی آماری SDSM و LARS-WG در شبیه سازی متغیرهای هواشناسی در منطقه شمال غرب ایران، نشریه هواشناسی کشاورزی، جلد 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صص. 60-49.
 
1394
پوراصغر و همکاران ، تحلیل همدیدی استخر هوای سرد سطوح فوقانی در ارتباط با شکل گیری و یا تشدید بارندگی استان آذربایجان شرقی در دوره گرم سال ، فصلنامه جغرافیا و توسعه

جهانبخش، قویدل، اشجعی، شناسایی، طبقه بندی و تحلیل همدیدی امواج گرمایی به منظور کاهش مخاطرات انسانی در شمال غرب ایران، مجله دانش مخاطرات
 
1393
 
قراخانی شجاعی و همکاران، مطالعه ميزان انطباق مساكن شهر جلفا با زاويه تابش آفتاب، مجله فضای جغرافیایی
 
1392
Siahsarani et al., Numerical study of thermal radiation effect on confined turbulent free triangular jets, Advances in mechanical Engineering
 
سیه سرانی و همکاران، مدل سازی مکانی پارامتر هاي فيزيكي دما و شوری در خليج چابهار با استفاده از مدل عددی کوهیرنس، مجله علوم و فناوری دریا
 
سیه سرانی و همکاران،نقش توابع كرنل در روش عددي هيدروديناميك ذرات هموار (SPH)، مجله علوم و فناوری دریا
 
 
1390
عطائی و همکاران ، برآورد احتمالات وقوع روزهای همراه با بارش تگرگ با استفاده از توزیع پواسن مطالعه موردی استان آذربايجان غربی، فضای جغرافیا
 
سیه سرانی و همکاران، بهره برداری از روش سامانه اطلاعات زمین مکانی (GIS) برای نقشه برداری نشت نفت در محیط های دریایی، مجله علوم و فناوری دریا
 
سیه سرانی و همکاران، روش I-SPH برای شبیه سازی امواج ناشی از لغزش زمین، مجله علوم و فناوری دریا
 
1388
عبدلی و همکاران، امکان سنجی پتانسیل انرژی باد و کاربرد آن در طرحهای توسعه ای صنعتی استان آذربایجان شرقی، فضاي جغرافيايي
 
اکبرزاده، کاربست توزیع پواسون و  دوجمله ای منفی در برآورد احتمالات وقوع روزهای تگرگ در آذربایجانشرقی،  جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
 
 
1389
سیه سرانی و همکاران، طراحی شناور های پشتیبانی کننده عملیات های فراساحلی –شناور های پشتیبانی کنندة ROV، مجله دریا
 
 
1387
سیه سرانی و همکاران، مدلسازي مكاني مشخصه هاي فيزيكي خليج فارس، مجله بندر و دریا
 
سیه سرانی و همکاران، مدلسازي مكاني پارامتر هاي فيزيكي خزر جنوبي با استفاده از تحليلگر زمين آماري، مجله سپهر
اکبرزاده، مطالعه شاخص های ناپایداری تشکیل تگرگ در شهر تبریز، فضای جغرافیایی
 
اکبرزاده، مطالعه زمانی-مکانی بارش تگرگ در فصل رشد گیاهی در آذربایجان شرقی، جغرافیا و برنامه ریزی
 
 
1386
سیه سرانی و همکاران، كاربرد هاي سنجش از دور ماهواره اي در علوم دريايي، مجله پیام دریا
 
سیه سرانی و همکاران، ارائه جديد ترين تكنيك هاي آشكار سازي نشت نفت در دريا با سنجش از دور ماهواره اي، مجله پیام دریا
 
اصلاحی و همکاران، پيش بيني دوره هاي خشك وتر بااستفاده ازرابطه بين دما وبارش تبريز، نيوار
 
 
1382
 
فرتاش، آسیب شناسی الحاق یا عدم الحاق ایران  WTO به  سازمان  تجارت  جهانی، تراز،تخصصي اقتصادي
 
 فرتاش، حسابداری تورمی، تراز، تخصصي حسابداري
 
 
 1381
 
عبدلی و همکاران، بررسی وضعیت دمای جاده ای در استان آذربايجان شرقي،نيوار
 
عبدلی و همکاران، نگرشی بر ناهنجاریهای دمای در شهرستان سراب،  نيوار
 
فرتاش، هزینه یابی مبتنی بر فعالیت ، تراز، تخصصي حسابداري
 

اطلاعیه و مناسبت ها
 • تلفن 134 به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم عزيز مي باشد.
 • شعار سال 2021 سازمان جهانی هواشناسی: اقیانوس، وضع هوا و اقلیم ما
 • نام گذاری سال 1400: تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها
 • همه باهم، برای هم تا مهار کرونا
جستجو در سایت
گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • جلفا
  25
  هريس
  20
تابلو اعلانات
هشدارهای جوی
اطلاعیه جوی شماره 28 مورخ 14000631

اطلاعیه جوی شماره 28 مورخ 14000631

دانلود فایل

لینک های مفید