هشدارهای جوی

تاریخ هشدار جوی فایل هشدار جوی
اطلاعیه جوی شماره 24 مورخ 1397/06/26 ویژه تاسوعا و عاشورای حسینی دانلود
اطلاعیه جوی شماره 23 مورخ 1397/06/21 (موج جدید گرما) دانلود
اطلاعیه جوی شماره 22 مورخ 1397/05/27 دانلود
اطلاعیه جوی شماره 21 مورخ 1397/05/22 دانلود
اطلاعیه جوی شماره 20 مورخ 1397/05/18 دانلود
اطلاعیه جوی شماره 19 مورخ 1397/05/01 (موج جدید گرما) دانلود
اطلاعیه جوی شماره 18 مورخ 1397/04/17 دانلود
اطلاعیه جوی شماره 17 مورخ 1397/04/07 (موج جدید گرما) دانلود
اطلاعیه جوی شماره 16 مورخ 1397/04/02 دانلود
اخطاریه جوی شماره 13 مورخ 1397/03/22 دانلود
اطلاعیه جوی شماره 15 مورخ 97/03/19 دانلود
اطلاعیه جوی شماره 14 مورخ 97/03/17 دانلود
لینک های مفید