تحلیل وضعیت جوی استان

تحلیل وضع جوی استان بصورت فصلی توسط کارشناسان هواشناسی -هواشناسی کشاورزی-اقلیم شناسی- آمار و سایر بخش های علمی صورت می گیرد. علاوه بر تحلیل فوق نمودارها - جداول و نقشه های تخصصی در بخش بولتن ها به تفصیل آورده شده است .

سال زراعی تحلیل سینوپتیکی تحلیل آماری
87 دانلود دانلود
لینک های مفید