پیش بینی کشاورزی

پیش بینی های کشاورزی دو روز در هفته همراه با توصیه های کشاورزی جهت مقاصد کشاورزی منطقه صورت میگیرد.

تاریخ فایل پیش بینی
پیش بینی هواشناسی کشاورزی مورخ 1395/01/29 دانلود
پیش بینی هواشناسی کشاورزی مورخ 1395/01/25 دانلود
پیش بینی هواشناسی کشاورزی مورخ 1395/01/22 دانلود
پیش بینی هواشناسی کشاورزی مورخ 1395/01/18 دانلود
پیش بینی هواشناسی کشاورزی مورخ 1395/01/15 دانلود
پیش بینی هواشناسی کشاورزی مورخ 1395/01/11 دانلود
پیش بینی هواشناسی کشاورزی مورخ 1395/01/08 دانلود
لینک های مفید