پیش بینی کشاورزی

پیش بینی های کشاورزی دو روز در هفته همراه با توصیه های کشاورزی جهت مقاصد کشاورزی منطقه صورت میگیرد.

تاریخ فایل پیش بینی
بولتن هواشناسی کشاورزی 98/04/01 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/3/25 دانلود
بولتن هواشناسی کشاورزی 98/03/21 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/03/11 دانلود
بولتن هواشناسی کشاورزی 98.02.31 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/2/21 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/02/17 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/02/10 دانلود
بولتن کشاورزی 99/02/07 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 98/12/21 دانلود
بولتن هواشناسی کشاورزی 981211 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی981207 دانلود
لینک های مفید