پیش بینی کشاورزی

پیش بینی های کشاورزی دو روز در هفته همراه با توصیه های کشاورزی جهت مقاصد کشاورزی منطقه صورت میگیرد.

تاریخ فایل پیش بینی
بولتن هواشناسی کشاورزی 99/07/02 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/6/30 دانلود
بولتن هواشناسی کشاورزی 99/06/26 دانلود
بولتن هواشناسی کشاورزی 99/06/23 دانلود
بولتن هواشناسی کشاورزی 98.06.19 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/06/16 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/06/12 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/6/2 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/5/26 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/5/19 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/05/15 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/5/12 دانلود
لینک های مفید