پیش بینی کشاورزی

پیش بینی های کشاورزی دو روز در هفته همراه با توصیه های کشاورزی جهت مقاصد کشاورزی منطقه صورت میگیرد.

تاریخ فایل پیش بینی
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 98/12/21 دانلود
بولتن هواشناسی کشاورزی 981211 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی981207 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 98/11/30 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 98/11/27 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 98/11/23 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 98/11/13 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 98/11/6 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 1398/11/02 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 98/10/29 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 98/10/25 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 98/10/22 دانلود
لینک های مفید