پیش بینی کشاورزی

پیش بینی های کشاورزی دو روز در هفته همراه با توصیه های کشاورزی جهت مقاصد کشاورزی منطقه صورت میگیرد.

تاریخ فایل پیش بینی
بولتن کشاورزی 22/08/98 دانلود
بولتن کشاورزی 98/08/19 دانلود
بولتن کشاورزی 01/08/98 دانلود
بولتن هواشناسی کشاورزی 28/07/98 دانلود
بولتن هواشناسی کشاورزی98724 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی مورخ 98/07/21 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 98/7/17 دانلود
بولتن 10/07/98 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی مورخه 98/07/07 دانلود
بولتن هواشناسی کشاورزی 98703 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی98/06/31 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 98/06/24 دانلود
لینک های مفید