پیش بینی کشاورزی

پیش بینی های کشاورزی دو روز در هفته همراه با توصیه های کشاورزی جهت مقاصد کشاورزی منطقه صورت میگیرد.

تاریخ فایل پیش بینی
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 1400/1/22 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 1400/1/11 دانلود
بولتن پیش بینی کشاورزی 14000108 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/12/27 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/12/20 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی99/12/17 دانلود
بولتن هواشناسی کشاورزی 99/12/06 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/12/03 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/11/12 دانلود
بولتن هواشناسی کشاورزی 99/11/1 دانلود
بولتن هواشناسی کشاورزی 99/10/14 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/10/07 دانلود
لینک های مفید