پیش بینی کشاورزی

پیش بینی های کشاورزی دو روز در هفته همراه با توصیه های کشاورزی جهت مقاصد کشاورزی منطقه صورت میگیرد.

تاریخ فایل پیش بینی
بولتن هواشناسی کشاورزی 99/10/14 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/10/07 دانلود
بولتن کشاورزی 991003 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/9/30 دانلود
بولتن هواشناسی کشاورزی 99/09/16 دانلود
بولتن هواشناسی کشاورزی 99/09/05 دانلود
بولتن هواشناسی کشاورزی 99/08/07 دانلود
بولتن هواشناسی کشاورزی99/07/30 دانلود
بولتن هواشناسی کشاورزی 99/07/20 دانلود
بولتن کشاورزی 99/07/16 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/07/09 دانلود
بولتن هواشناسی کشاورزی 99/07/02 دانلود
لینک های مفید