پیش بینی کشاورزی

پیش بینی های کشاورزی دو روز در هفته همراه با توصیه های کشاورزی جهت مقاصد کشاورزی منطقه صورت میگیرد.

تاریخ فایل پیش بینی
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 980620 دانلود
پیش بینی هواشناسی کشاورزی 98/06/13 دانلود
پیش بینی هواشناسی کشارورزی مورخ 98/6/10 دانلود
پیش بینی هواشناسی کشاورزی 06/06/98 دانلود
پیش بینی هواشناسی کشارورزی مورخ 98/6/3 دانلود
پیش بینی هواشناسی کشاورزی 98/5/30 دانلود
پيش بيني هواشناسی کشاورزی 98/05/27 دانلود
پیش بینی هواشناسی کشاورزی مورخ 980523 دانلود
پیش بینی هواشناسی کشاورزی مورخ 1398/05/09 دانلود
پیش بینی هواشناسی کشاورزی مورخ 1398/05/06 دانلود
پیش بینی هواشناسی کشاورزی مورخ 1398/04/30 دانلود
پیش بینی هواشناسی کشاورزی مورخ 1398/04/23 دانلود
لینک های مفید