اداره شبکه پایش هواشناسی

شرح وظایف اداره شبکه پایش اداره کل هواشناسی استان

1-نظارت بر حسن انجام وظایف و عملکرد دیدبانان و پیگیری اشکالات مربوط به کدها و روشهای دیدبانی.
2- کنترل کمی و کیفی گزارشهای ارسالی از انواع ایستگاهها (اقلیم شناسی،بارانسنجی،هواشناسی کشاورزی و ....)
3- انتقال و توزیع دستورالعملها ، بخشنامه های دریافتی از سازمان مرکزی به ادارات تحت پوشش و نظارت بر اجرای صحیح آنها.
4- بازرسی مستمر از ایستگاههای تحت پوشش و اعلام و پیگیری نقایص و اشکالات فنی موجود تا حصول نتیجه مطلوب.
5- ارائه آموزش های مورد نیاز به دیدبانان در خصوص اصلاحیه ها و دستورالعمل های جدید.
6- درخواست برگزاری دوره ی آموزشی و یا بازآموزی جهت به روز شدن همکاران شاغل در بخش همدیدی.
7- ارزیابی عملکرد فصلی دیدبانان و انعکاس به مدیریت شبکه.
8- ارائه توضیحات لازم به بازدیدکنندگان و مراجعین حضوری در خصوص آشنایی با کار انواع ایستگاههای هواشناسی.
9- نظارت بر حسن انجام کار دیدبانان در فرودگاهها و موارد مرتبط با ایمنی پرواز.
10- استفاده از نرم افزارهای جدید و سیستم های جدید جهت تهیه و ارسال گزارش های هواشناسی به سازمان.
11- انجام کلیه امور اداری و مکاتباتی ایستگاهها و شرکت در جلسات و کمیسیونهای متشکله در فرمانداری و ادارات تابعه شهرستان و پاسخگویی به تمام درخواستهای کتبی و شفاهی مربوط به اطلاعات جوی و امور هواشناسی شهرستان مربوطه.
12- تهیه و ارسال به موقع صورت کشیک ایستگاههای هواشناسی از طریق سامانه مربوطه و نظارت بر اجرا، نظارت بر تعویض و تامین کشیک های تعیین شده و نظارت بر تامین نیروی انسانی در زمان مرخصی استحقاقی، استعلاجی، تأمینی و ...
13- همکاری با صدا و سیمای مرکز استان و رسانه های جمعی با هماهنگی مدیریت استان.
14- تهیه شناسنامه جامع از شبکه ایستگاههای استان و بروز رسانی فراداده ایستگاهها و اعلام تغییر آن به مدیریت شبکه پایش سازمان.
15- برگزاری جلسات امور دیدبانی استان با حضور رؤسای ادارات و ایستگاههای هواشناسی استان هر سه ماه یکبار.
16- شرکت در کلیه جلسات و کمیسیونهای متشکله در استانداری(در صورت دعوت) با نظر مدیر استان.
17- تهیه و ارسال مستندات ایزوی فرودگاهی مطابق با برنامه.
18= شرکت در جلسات رؤسای شبکه پایش و کارگروههای تخصصی پایش کشور.
19- تهیه و ارسال برنامه عملیاتی شبکه پایش.
20 - تهیه و ترسیم نقشه دید افقی ایستگاه(Visibility Chart)  و بروزآوری سالیانه آن.
21- توسعه ایستگاههای هواشناسی در صورت لزوم.
22- انجام سایر امور محوله.

لینک های مفید