اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات هواشناسی

شرح وظایف اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل هواشناسی استان

1- همکاری با ستاد و مدیر کل استان در راستای تدوین برنامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات هواشناسی استان
2- تهیه گزارشهای عملکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات هواشناسی استان و ارائه به مسئولین ذیربط
3- انجام عملیات ثبت داده های ایستگاه های هواشناسی استان توسط نرم افزارهای مربوط
4- انجام عملیات کنترل کیفی بر روی داده های کلیه ایستگاه های هواشناسی استان و ارسال آنها به ستاد مرکزی بر طبق دستورالعمل های اعلام شده
5- نگهداری و بروزرسانی وب سایت استانی
6- ایجاد و پشتیبانی پایگاه های داده و فراداده موجود در استان
7- همکاری و تعامل با ستاد مرکزی سازمان در خصوص رفع نواقص آماری و اشکالات اعلام شده از  سوی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات هواشناسی
8- نصب و راه اندازی، پشتیبانی و توسعه کلیه سخت افزارها و نرم افزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد نیاز هواشناسی استان
9- توسعه سیستم های نرم افزاری مرتبط با امنیت اطلاعات
10- توسعه سیستم های پایه فناوری اطلاعات جهت بهینه شدن شبکه های ارتباطی داده
11- راهبری، نظارت و توسعه شبکه داخلی ارتباط داده و تامین امنیت آن

لینک های مفید