گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی

شرح وظایف گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی  اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی

1- مطالعه، بررسی و پژوهش در خصوص  تعدیل آب و هوا با استفاده از شیوه ها و فنآوری های جدید
2-مطالعه، بررسی و تحقیق پیرامون تغییرات اقلیمی و آثار آن در کشاورزی، صنعت، شهرسازی، توریسم، آب و هوا
3-مطالعه و تحقیق در مورد اقلیم شناسی نواحی، استان ها و مناطق جغرافیایی مشخص و انجام طبقه بندی و پهنه بندی اقلیمی مربوط
4-مطالعه و بررسی در زمینه منابع انرژی تجدید پذیر مانند انرژی های خورشیدی، آبی، بادی و امواج
5-بررسی و تحقیق در جهت خصوص احتمال وقوع بلایای جوی و اقلیمی
6-بررسی و تحقیق در جهت کاربردی نمودن روشهای ریاضی، آماری و تکنیک های نوین علمی برای تجزیه و تحلیل عوامل جوی
7-مطالعه و بررسی پیرامون سیستم های هشدار سریع هواشناسی کاربردی
8-مطالعه، بررسی و شناخت جو در اقیانوس و بر همکنش آنها و نیز عوارض و پدیده های ناشی از آن
9-مطالعه، بررسی و تحقیق در خصوص کاربردی نمودن داده های جوی و اقلیمی حسب نیازها و ضرورت های مختلف
10-تهیه و ارائه طرح ها و پروژه های تحقیقاتی-پژوهشی با همکاری و مشارکت دانشگاه ها و مراکز علمی ملی
11-همکاری و مشارکت در تحلیل نقشه های هواشناسی و محاسبه پارامترهای فیزیکی مختلف، مسائل اقلیمی دریاها و اقیانوس ها
12-تهیه و ارائه دستورالعمل ها، برنامه ها و طرح های تخصصی، الگوریتم ها و برنامه های رایانه ای مورد نیاز در جهت تحقق اهداف سازمان و سازمان جهانی هواشناسی
13-همکاری و ارائه نظر حسب ضرورت در انعقاد و اجرای قراردادها، پروژه ها و موافقت نامه های ملی و بین المللی
14-ارائه گزارش های تخصصی و مقالات علمی و عنداللزوم ارزشیابی طرح های پژوهشی
15-راهنمایی و آموزش های تخصصی به کارشناسان
16-مشارکت در پیشنهاد و برنامه ریزی اولویتهای پژوهشی سازما ن هواشناسی
17-مشارکت در برنامه ریزی و تدوین طرح توسعه و بلند مدت سازمان هواشناسی کشور
18-طراحی، توسعه و بکارگیری مدلها و سامانه های پردازشی و پیش بینی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیش بینی
19-طراحی، توسعه و بکارگیری مدلها و سامانه های پردازشی و پیش بینی کاربردی مثل هشدار سیل، انتشار امواج دریا، پخش ذرات و غیره

لینک های مفید