اداره توسعه مدیریت و منابع

اداره توسعه مديريت و منابع
 
 
 
1- امین فرتاش نعیمی – رییس اداره توسعه مدیریت و منابع
2- مژگان عرفان خسروشاهی – کارشناس امور مالی
3- نعیم زیاد خانی – کارشناس برنامه و بودجه
4- منیژه ابهری – کارگزین
5- جعفر اسدی – حسابدار و امین اموال
6- فرشید وطن پور خیاوی – حسابدار
7- سیروس وزیری – کارپرداز
 
 
 
 
وظایف مربوط به امور اداری :
 
1- نظارت بر اجراي سياست ها و خط مشي هاي اداري و مالي و استخدامي و امور مديريت منابع انساني و اداري ، رفاهي و استخدامي واحد های اداره کل در قالب سياستهاي كلي ابلاغي .
 
2- ارزيابي وضعيت نيروي انساني مورد نياز واحد هاي اداره کل براساس شاخص ها و ضوابط مصوب و درخواست صدور مجوزهاي استخدامي از سوي مراجع ذيربط با هماهنگي سازمان اداری و استخدامی استان
 
3- انعكاس نارسائي ها و مشكلات واحد هاي اداره کل در زمينه توسعه مديريت و سرمايه انساني به مراجع ذيربط
 
4- نظارت بر اجراي تمامي امور اداري و تشكيلاتي ، ارائه تسهيلات رفاهي و استخدامي كارمندان اداره کل هواشناسی استان براساس قوانين و مقررات .
 
5- اعلام نظر در مورد كيفيت نيروي انساني مورد نياز ستاداداره کل و واحدهاي شهرستاني و انجام تشريفات مربوط به بكارگيري و جذب و استخدام و صدور احكام مطابق قوانين و مقررات مربوطه.
 
6- اجراي طرح ها و برنامه هاي مصوب و ابلاغي سازمان اداری و استخدامی استان و سازمان برنامه و بودجه استان مرتبط با وظايف واحدهاي ستادی و شهرستان های اداره کل و اعمال نظارت و هماهنگي لازم در اين زمينه .
 
7- توانمند سازي و افزايش سطح دانش و مهارت كارمندان از طريق سازماندهي و پيش بيني آموزش هاي مناسب در چارچوب سياست ها و برنامه هاي ابلاغي در سطح استان و نظارت بر اجراي آن.
 
8- مديريت فرايند از طريق نظارت بر تهيه ، تنظيم ارزشيابي و اجراي برنامه هاي آموزشي كارمندان با همكاري مراجع آموزشي ذيربط .
 
9- مديريت اجراي ارزشيابي نوبتی كارمندان در رابطه با اهداف و برنامه هاي ارزشيابي.
 
10- نظارت بر اجراي برنامه ها و طرح هاي تحول و نوسازي اداري و مصوبات شوراي عالي و ارائه گزارش هاي لازم به سازمان اداری و استخدامی استان .
 
11- تهيه الگو و سيستم هاي اطلاعاتي متناسب با نيازهاي موجود اداره کل
 
12- نظارت بر ارائه صحيح خدمات پشتيباني سخت افزاري به واحد هاي مختلف اداره کل.
 
13- حمايت از طراحي و تهيه بسته هاي مناسب نرم افزاري براي انجام فعاليت واحد هاي مختلف اداره کل
 
14- نياز سنجي و نظارت بر اجراي طرحهاي مطالعاتي و پژوهشي و ارزشيابي آن در چارچوب سياستهاي ابلاغي كشور.
 
15- نظارت بر انجام مطالعات و بررسي هاي لازم در مورد روشهاي انجام كار، تهيه و تنظيم و پيشنهاد تشكيلات تفصيلي و شرح وظايف پست های اداره کل در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه .
 
16- انعكاس تغييرات و اصلاحات تشكيلاتي واحد های اداره کل براساس ضوابط و شاخص هاي ابلاغي در سقف پستهاي سازماني مصوب
 
17- نظارت بر چگونگي انجام آئين نامه ها و دستور العمل ها و رويه هاي اجرايي كار.
 
 
 
 
 
 
وظایف مربوط به امور مالی :
 
 
1- نظارت بر اجراي امور مالي اعم از نگهداري دفاتر ، اعتبارات ، هزينه ها و تهيه و تنظيم و صدور اسناد مالي و وصول اعتبارات تخصصي براساس قوانين و مقررات.
 
2- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات و دستور العمل هاي مربوط به برقراري حقوق و مزايا و فوق العاده ها.
 
3- نظارت برانجام كليه امور خدمات و تداركات ستاد اداره کل و واحدهای شهرستانی  براساس قوانين و مقررات .
 
4- نظارت بر اجراي بودجه تفصيلي ابلاغ شده به اداره کل
 
5- نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي (اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي ) ستاد اداره کل و شهرستان های تابعه براساس برنامه هاي تنظيم شده با رعايت مقررات و ضوابظ و دستور العمل هاي بودجه.
 
6- نگهداری حساب اعتبارات بر اساس قوانین بودجه سالیانه کشور
 
7- حفظ و نگهداری اسناد و دفاتر مالی مطابق ضوابط دیوان محاسبات کشور
 
8- نگهداری حساب اموال دولتی و  نظارت بر حساب اموال مذکور و همچنین نظار بر انبارها
 
9- نگهداری حساب اموال غیرمنقول و همچنین سوابق مربوط به آنها و ارائه سند مالکیت برای ارسال به مراجع ذیربط
 
10-تهیه و تنظیم و پرداخت لیست حقوق و مزایای کارکنان شاغل ، بازنشسته و موظفین
 
11-اعلام نظر درخصوص پیش نویس قراردادها مطابق قوانین و مقررات مالی
 
12- اعمال کنترل های داخلی و بررسی صحت مانده حسابها
 

لینک های مفید