مسئولین ایستگاه های شهرستانی

لیست ایستگاه های هواشناسی استان و مشخصات مسئولین ایستگاه ها

ردیف نام ایستگاه مسئول ایستگاه تلفن
1 هواشناسی شرق تبریز ( زعفرانیه) محمدرضا عباس نژاد 33339314
2 اداره هواشناسی فرودگاه تبریز محمدرضا ذوالفقارپور 32671342
3 هواشناسی اهر رمضان عبادی مزرعه 44224371
4 هواشناسی بناب رسول رستمی 37732731
5 هواشناسی بستان آباد علی فرهنگ 43337702
6 هواشناسی جلفا رضا قراخانی شجاعی 42022048
7 هواشناسی چاراویماق اکبر کلانتری 52722100
8 هواشناسی سراب مهدی فیاضی 43224848
9 هواشناسی سهند مقصود رجب زاده 33225342
10 هواشناسی شبستر علی یوسفی 42427400
11 هواشناسی عجب شیر فرهاد علیمحمدزاده 37640630
12 هواشناسی کلیبر بهروز مطلب زاده 44443968
13 هواشناسی مراغه رامین حاجی زاده 37453223
14 هواشناسی میانه بهمن زاهدی 52336980
15 هواشناسی ملکان رحمن عزیزنژاد 37841355
16 هواشناسی مرند حسن امام دوست 42284125
17 هواشناسی ورزقان محمدرضا شیخی 44554288
18 هواشناسی هریس حسین علی اصغرزاده 43435343
 

لینک های مفید