فرم نظر سنجی از ارباب رجوع

تقویمحالا
1- آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟:
2- نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟:
5- آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟:
لینک های مفید