ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ روﻧﺪ ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ های ﺳﺎزﻣﺎن هوااﺷﻨﺎﺳﯽ ﻃﯽ سالهای اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻮده اﺳﺖ؟
 
1
 
3
 
4
 
1
 
3
ﺿﺮورت اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ ﮔﺰارشهای هواشناسی درﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪروزﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
 
1
 
1
 
0
 
3
 
5

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ های ﺳﺎزﻣﺎن هواﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﭼﻪ ﻣﯿﺰان درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی های روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ؟
 
3
 
0
 
0
 
3
 
3
ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﺑﺨﺶ ﮔﺰارش (ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ) اﺧﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا وﺳﯿﻤﺎ رﺿﺎﯾﺖ دارﯾﺪ؟
 
4
 
0
 
5
 
0
 
3

ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽهای ﺳﺎزﻣﺎن هواﺷﻨﺎﺳﯽ رﺿﺎﯾﺖ دارﯾﺪ؟
 
1
 
0
 
4
 
1
 
2
در کل میزان رضایت شما از عملکرد سازمان هواشناسی کشور چگونه است؟
 
0
 
0
 
0
 
4
 
4

شما بیشتر از طریق کدام رسانه ها از اخبار هواشناسی مطلع میشوید؟
 
7
 
0
 
10
 
3
 
0
 
0
لینک های مفید