ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ روﻧﺪ ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ های ﺳﺎزﻣﺎن هوااﺷﻨﺎﺳﯽ ﻃﯽ سالهای اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻮده اﺳﺖ؟
 
1
 
4
 
6
 
3
 
4
ﺿﺮورت اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ ﮔﺰارشهای هواشناسی درﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪروزﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
 
1
 
2
 
2
 
5
 
7

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ های ﺳﺎزﻣﺎن هواﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﭼﻪ ﻣﯿﺰان درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی های روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ؟
 
4
 
0
 
2
 
4
 
7
ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﺑﺨﺶ ﮔﺰارش (ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ) اﺧﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا وﺳﯿﻤﺎ رﺿﺎﯾﺖ دارﯾﺪ؟
 
4
 
0
 
6
 
1
 
10

ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽهای ﺳﺎزﻣﺎن هواﺷﻨﺎﺳﯽ رﺿﺎﯾﺖ دارﯾﺪ؟
 
3
 
1
 
4
 
5
 
3
در کل میزان رضایت شما از عملکرد سازمان هواشناسی کشور چگونه است؟
 
1
 
0
 
1
 
5
 
7

شما بیشتر از طریق کدام رسانه ها از اخبار هواشناسی مطلع میشوید؟
 
9
 
0
 
13
 
3
 
1
 
0
لینک های مفید