میزان رضایت خود را از پیش بینی هواشناسی گرد و غبار اعلام نمایید
 
6
 
1
 
1
میزان رضایت خود را از پیش بینی هواشناسی عمومی اعلام نمایید
 
6
 
1
 
1

میزان رضایت خود را از پیش بینی هواشناسی هوانوردی اعلام نمایید
 
6
 
1
 
1
میزان رضایت خود را از پیش بینی هواشناسی کشاورزی اعلام نمایید
 
6
 
1
 
1

لینک های مفید