اداره شبکه پایش هواشناسی

شبكه ايستگاههاي ديده بانی كه زير نظر اين اداره فعاليت می نمايد مسئوليت جمع آوري داده هاي هواشناسی درسطح كشور ساعت به ساعت و شبانه روز را دارا بوده وباامكانات مخابراتی موجود شامل بي سيم ، PC و سيستم سوئيچ اطلاعات مذكور را به مركز مخابرات سازمان هواشناسی كشور منتقل ميسازد بايد اذعان نمودكه شبكه ياد شده در حقيقت پايه اصلي سازمان بوده و همين اطلاعات تهيه شده در تهيه نقشه های پيش بينی ، پيش آگاهيهاي جوي و اقليمي مورد استفاده قرار ميگيرد. علاوه بر اين اداره فوق به طور مستقيم در شبانه روز با انواع كاربر نظير برج مراقبت پرواز ، و ديسپچ هواپيمايی مراكز آموزشی هواپيمائي ، بنادر و كشتيراني ، مراكز نظامي كشور ... در راستای ارائه اطلاعات و تامين سلامت پروازها همكاري دارد.    

  انواع ايستگاههای تحت پوشش را می توان به شرح زير نام برد:

1.ايستگاههای سينوپتيك

2.ايستگاههای كاوش جو

3.ايستگاههای تحقيقاتی هواشناسي كشاورزی

4.ايستگاههای هواشناسي دريايی

5.ايستگاههای اقليم شناسی

6.ايستگاههای باران سنجی

7.ايستگاههای تشعشع سنجی

لینک های مفید