اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی

1.راه اندازي ایستگاههای هواشناسي
2.پي گيري جهت تعيين زمين جهت احداث ايستگاه هواشناسي و يا تكميل آن در شهرستانهاي استان که فاقد ایستگاه هواشناسی می باشند.
3.نگهداري و پشتيباني كليه سيستم ها و ادوات نصب شده در استان
4.شركت در سمينار و جلسات و شركت در كلاسهاي آموزشي
5.پيش بيني تجهيزات و دستگاههاي فني مورد نياز و برآورد ريالي آن
6.نگهداري سرويس و تعمير دستگاهها و ادوات هواشناسي ايستگاههاي تابعه
7.ارسال به موقع فرمها و گرافها جهت ايستگاههاي هواشناسي استان
8.پيگيري برق و خطوط مخابراتي مورد نياز جهت استفاده در ایستگاههای هواشناسی استان
9.همكاري لازم در راستاي تهيه اعتبار لازم به منظور احداث ايستگاههاي هواشناسي طي برنامه 5 ساله چهارم توسعه شبكه ايستگاههاي هواشناسي
اطلاعات ارسال شده توسط استانها پس از دريافت و كد گشائي توسط نرم افزارهاي موجود پردازش شده و نتايج حاصله به مراكز استانی ارسال مي شود يعني اطلاعات حاصله هم در سايت مركز و هم در سايت استاني جهت استفاده در سيستم هاي بهره برداري موجود خواهد بود.كليه موارد ديده شده در اين طرح در راستاي مدرن سازي خدمات هواشناسي عموماً در جهان و بشكل خاص در كشور بوده و در كليه بندها و مواد آن تسهيل كار اداره كل هواشناسي براي ارائه خدمات مناسبتر و افزايش كارائي با منابع موجود درنظر گرفته شده است . با پياده سازي بسته توانمند سازي سطح كيفي عملكرد فني استان بسيار بالا رفته و اصولاً حتي مقوله ارتباط بين استانها از نظر دقت و سرعت در تهيه و ارسال پيامهاي هواشناسي كمرنگ مي شود و حتي تمامي استانها در سطح ممتاز با كمك سيستمهاي موجود خود وظيفه تهيه هوا، پيش بيني، اطلاع رساني عمومي و اعمال قوانين هواشناسي را انجام دهند .


نيازهای اطلاعاتی از سيستمهای پردازش داده هاي هواشناسی روز به روز افزايش يافته و همگام با آن سيستمها بايد ارتقاء يافته و به روز شوند و در آن نيازهای فنی در زمينه ارتباطات، مخابرات ديده بانی ، محصولات پيش بينی، پشتيبانی نرم افزاری و سخت افزاری سيستم سوئيچ و ... لحاظ گرديده باشد .
ارتقاء و افزايش كارائي مجموعه نرم افزارهاي سيستم سوئيچ
بهبود ساختار ارتباطات و سرويس دهنده هاي شبكه استاني
پشتيباني كامل سخت افزاري خاص سيستم سوئيچ
   
 
ارائه خدمات و راه اندازي
ارتباط سيستم های باران سنج
سيستم های ايستگاه خودكار
DCS استاني (شامل DCS باران سنج – ايستگاه خودكار و ايستگاههاي جاده اي)

لینک های مفید