اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی


شرح وظایف اداره‌ی مهندسی تجهیزات هواشناسی
 
1- نیازسنجی، اعلام نیاز و پیگیری تامین تجهیزات انواع ایستگاه های سنتی و خودکار هواشناسی استان (فرودگاهی، جاده ای، سینوپتیک، اقلیم شناسی، باران سنجی، آلودگی و...)
2- نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه ها و تجهیزات ایستگاه های هواشناسی استان
3- تعمیر و کالیبراسیون دستگاه ها و تجهیزات ایستگاه های هواشناسی استان
4- اجرای دستورالعمل های ابلاغی در ارتباط با استفاده صحیح از ادوات هواشناسی و طریقه نصب و بهره برداری و موارد فنی مربوطه
5- بازدید فنی دوره ای از ایستگاه های هواشناسی و کسب اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات و دستگاه های هواشناسی
6- هماهنگی با ستاد جهت ایجاد کارگاه های تعمیر و نگهداری ادوات و کالیبراسیون در مراکز استانها

لینک های مفید