روابط عمومی

1. بررسي كليه جرايد و اخبار مرتبط با فعاليتهاي سازمان و اداره کل به منظور پی بردن به نقطه نظرات و ديدگاههاي مختلف.

2. مطالعه مطالبي كه در جرايد و ديگر رسانه هاي گروهي در ارتباط با اداره کل منتشر ميشود و جوابگويي به مطالب منتشر شده با راهنمايي مقام مافوق.

3 . برقراري ارتباط با رسانه هاي گروهي و ترتيب مصاحبه با مقامات اداره با مطبوعات و رسانه هاي ديگر.

4. فراهم آوردن امكانات مورد نياز از قبيل وسايل صوتي و تصويري و ...

5. هماهنگی لازم به منظور مصاحبه هاي مطبوعاتی و ضبط سخنرانيها جهت تدوين و تكثير آن براي همكاران.

6. تهيه پيامهاي تبريك و تسليت، طراحي نمودارها و پلاكاردها به مناسبت هاي مختلف.

7. انجام امور مربوط به آيين نامه هاي مصوب در مورد هماهنگ كردن تبليغات

8. نظارت بر انجام كار انتشار نشريات و بولتن هاي خبري.

9. نظارت بر توزيع نشريات بين دستگاههاي اجرايي و واحدهاي ذيربط.

10. جمع بندي و تهيه فعاليتهاي اداره کل در مقاطع مختلف جهت درج در نشريات و بولتن هاي خبري سازمان.

11.همكاري و هماهنگي با واحدهاي روابط عمومي ساير دستگاهها.

12. تهيه گزارش از بازديدها و سفرهاي اداری .

13. هماهنگي در برگزاري همايشها، كنفرانس ها، سمينارها، جلسات و استفاده مطلوب از وسايل كمك آموزشي در آنها.
   

لینک های مفید