گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهیهای جوی

اداره پیش بینی و صدور پیش آگاهیهای جوی

1.دريافت نقشه هاي هواشناسي (ACTUALL و پيش يابي) از طريق سيستم سوئيچ يا خط VPN و بررسي آنها جهت صدور پيش بيني هاي مورد نياز منطقه  
2.تهيه بولتن پيش بيني 24 ساعته و 48 ساعته استان شامل وضع كلي هوا ، سمت وسرعت باد، حداقل و حداكثر درجه حرارت براي كليه شهرهاي استان
3 .تهيه اطلاعيه يا اخطاريه جوي در مواقع ضروري وارسال به موقع به مراكز و سازمانهاي استفاده كننده
4.تهیه و صدور پیش بینی و توصیه هواشناسي كشاورزي هر هفته يكبار و ارسال آن به سازمان جهاد كشاورزي
5.تهيه بولتن وضع جوي استان 5 نوبت در روز جهت پخش از رسانه هاي عمومي صدا و سيما
6.جوابگويي به درخواست هاي كادر پروازي سازمان هواپيمايي كشور و هوانيروز در خصوص پيش بيني مسير پرواز
7.تهيه بولتن روزانه وضعيت جوي استان براي تمامي شهرستانها
8.تهيه و رسم نقشه هاي جو بالا و محاسبه پارامترهاي مورد نياز جهت استفاده در صدور پيش بيني
9.تهيه فرم 205 مربوط به جو بالا و ارسال ماهانه آن به اداره كل خدمات ماشيني
10.همکاری در تهيه تحليل سينوپتيكي وضع هوا به صورت فصل نامه و سالنامه براي استان آذربايجان شرقي
11. شركت كارشناسان اداره پيش بيني در جلسات اداري و كارگروههاي تخصصی  
12. ارائه توضيحات لازم به بازديدكنندگان از اداره پيش بيني در خصوص فعاليتهاي مركز پيش بيني اداره كل
13. قراردادن تمامي اطلاعات اداره پيش بيني در سايت اداره كل هواشناسي استان
14. ارسال اطلاعات اداره پيش بيني از طريق سيستم اتوماتيك به ادارات و مراكزاستفاده كننده.
15. اطلاع رساني وضعيت جوي استان به صورت شبانه روزي از طريق خط هواگو (134)


لینک های مفید