مریم میزانی

سمت نام و نام خانوادگی تلفن ایمیل رزومه
مدیرکل  فرخ مطلبی فر فرخ مطلبی فر 33339323 azar_sh@irimo.ir دانلود
معاون فنی و شبکه ایستگاهها حبیب عبدلی 33339319 abdoli@irimo.ir -
معاون توسعه و پیش بینی محمد اشجعی 33339316 ashjaei@irimo.ir -
رئیس اداره فناوری و ارتباطات مریم میزانی 33339313 mizani@irimo.ir -
رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع امین فرتاش 33339317 fartash@irimo.ir -
رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی فرناز پوراصغر 33339320 pourasgar@irimo.ir -
رئیس اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی اکبر دوستی 33339312 doosti@irimo.ir -
رئیس اداره شبکه پایش هواشناسی بهروز عطایی 33339325 -
مسئول حراست اداره کل هواشناسی استان محمد الهیاری 33339327 -
مسئول روابط عمومی اداره کل افشین ابراهیمی 33339325 -
لینک های مفید