مدیران

سمت نام و نام خانوادگی تلفن ایمیل رزومه
مدیرکل علی دولتی مهر 33339323 azar_sh@irimo.ir دانلود
معاون توسعه و پیش بینی محمد اشجعی محمد اشجعی 33339316 ashjaei@irimo.ir -
رئیس اداره فناوری و ارتباطات مریم میزانی 33339313 mizani@irimo.ir -
رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع امین فرتاش امین فرتاش 33339317 fartash@irimo.ir -
رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی فرناز پوراصغر 33339318 pourasgar@irimo.ir -
رئیس اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی اکبر دوستی 33339312 doosti@irimo.ir -
رئیس اداره شبکه پایش هواشناسی بهروز عطایی بهروز عطایی 33339325 -
مسئول حراست اداره کل هواشناسی استان محمد الهیاری محمد الهیاری 33339327 -
مسئول روابط عمومی اداره کل افشین ابراهیمی افشین ابراهیمی 33339315 -
لینک های مفید