درباره سازمان هواشناسی

اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی در مرکز استان واقع شده وشامل مدیریت کل ،معاونت، 3 گروه پژوهشی ، 4 اداره در خود اداره کل و 8 اداره سینوپتیک، 13 اداره سینوپتیک تکمیلی و 18 ایستگاه خودکار در سطح استان می باشد. گروه های پژوهشی این اداره کل شامل گروه هواشناسی آبشناسی ،گروه هواشناسی دینامیکی و سینوپتیکی - بلایای جوی و گروه کاوش های جوی و رادار هواشناسی می باشد. اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی وضعیت جوی تمام استان و استان های همجوار و حتی کشورهای همسایه را تحت پوشش و بررسی دارد و کلیه سیستم های جوی که بر آسمان تاثیر می گذارد را مورد مطالعه قرار می دهد. بیشترین فعالیت ها در زمینه هواشناسی هوانوردی ، هواشناسی آب شناسی ، هواشناسی کشاورزی و اقلیم شناسی می باشد.

تاریخچه سازمان هواشناسی

از عمر هواشناسی به عنوان دانشی جديد در جهان بيش از يك قرن مي گذرد در كشور ما فعاليتهای منظم آن اولين بار با اندازه گيری عناصر جوي توسط سفارتخانه هاي انگليس و روسیه در تهران و مناطق نفت خيز جنوب شروع شد كه اين اطلاعات صرفا به بايگانی كشورهاي مربوطه منتقل و احتمالا در برنامه هاي تحقيقاتي آنها مورد استفاده قرار گرفته است بعد از جنگ دوم جهاني بنگاه مستقل آبياري وزارت كشاورزي اقدام به تربيت يك گروه ديده بان هواشناس نمود كه اين ديده بانان در سال 1327 فارغ التحصيل شده و در ايستگاههاي هواشناسي مشغول بكار شدند در سال 1334 اداره كل هواشناسی كشور وابسته به وزارت راه تاسيس و بعدها بصورت سازمانی مستقل زير نظر وزارت جنگ قرار گرفت كه بعد از انقلاب شكوهمند اسلامی مجددا زير نظر وزارت راه و ترابري در آمد. در هنگام تشكيل اداره كل هواشناسی در سال 1334 تمامی ايستگاههای هواشناسی كه توسط بخشهاي مختلف تاسيس شده بودند به اين اداره كل واگذار شد . ايستگاههاي واگذار شده از نوع ايستگاههاي سينوپتيك ، اقليم شناسي ، باران سنجی بودند. در آن زمان تعداد ايستگاههاي سينوپتيك 34، اقليم شناسي 107 و باران سنجي 160 بود در سال 1338 سازمان هواشناسی كشور به عنوان يكصد و سومين عضو سازمان هواشناسي جهاني به عضويت اين سازمان بين المللی در آمد . در سالهای اخير با محوريت كشاورزی در كشور ، سازمان نيز خدمات خود را به سمت تهيه اطلاعات هواشناسي كشاورزي معطوف داشته و همچنين با ايجاد مراكز تحقيقاتي در مركز و استانها اطلاعات جامع و كاملی جهت طرحهای صنعتي / كشاورزي/ آب / شهرسازي و ... ارائه نموده است علاوه بر اين در مراكز فوق در 9 گرايش هواشناسي سينوپتيكي / هواشناسي فيزيكي و تعديل آب و هوا / هواشناسي كشاورزي / هواشناسی آبشناسی/ اقليم شناسي / هواشناسی دريايی و اقيانوس شناسی / شيمی جو و آلودگی هوا / كاوشهای جوی و هواشناسی هوانوردي فعاليت دارند. مراكز پيش بيني هواشناسي با صدور انواع اطلاعيه ها و پيش آگاهيهای مسئولين و مردم را قبل از وقوع پديده های مخرب جوي آگاه نموده و در اين راستا كمك موثري در كاهش بلايای جوی و اقليمی می نمايند. امر تحقيقات به عنوان بخشي از فعاليتهاي مستمر سازمان هواشناسي كشور بدون استفاده از كامپيوتر و اصلاح روشهاي جمع آوري و بايگاني آمار ممكن نبوده و لذا از سال 1362 سعي شد با تجهيز مركز كامپيوتر سازمان به يكي از پيشرفته ترين كامپيوترهاي موجود در جهان با تبديل نقشه ها و گرافها بصورت ميكرو فيلم مجموعه اين مدارك بتواند پژوهشگران را در دسترسي سريع به اطلاعات ياري كند. هم اكنون اداره كل هواشناسي آذربايجان شرقی با داشتن يك ايستگاه كاوش جو ، 21 ايستگاه سينوپتيك ، يك ايستگاه هواشناسی كشاورزی ، 20 ايستگاه اتوماتيك و اقليم شناسی و 92 ايستگاه باران سنجی و باران نگاری نسبت به جمع آوري داده ها و ارائه خدمات مشغول بوده و مركز پيش بينی استان به عنوان مركز پيش بيني شمال و شمالغرب كشور فعاليت شبانه روزي دارد و مركز سوئيچ اداره كل به طور 24 ساعته نسبت به تبادل اطلاعات با تهران اقدام می نمايد. به طور كلي نقش هواشناسی در فعاليتهای اقتصادی و اجتماعی بصورت زير خلاصه ميگردد: 1. هواشناسی و توريسم 2 . هواشناسی كشاورزي 3.هواشناسی و بهداشت عمومي 4.هواشناسی و انرژيهاي نو 5 . هواشناسی و كاهش بلايا 6 . هواشناسی و هوانوردي 7 .هواشناسی و ترابري دريايي 8 . هواشناسی و ترابري جاده اي 9 . هواشناسی و ورزش 10 . هواشناسی و شهرسازي 11 . هواشناسی و صنعت 12 . هواشناسی و توسعه پايدار

لینک های مفید