شناسنامه خدمات

شناسنامه های خدمات اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی 

شناسه خدمت                       عنوان خدمت

10031439000                فرم شناسه خدمت دستگاه اجرایی
10031440000                فرم شناسه خدمت دستگاه اجرایی
10031441000                سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک)            

لینک های مفید