شناسنامه خدمات

شناسنامه های خدمات اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی 

             

شناسنامه خدمت                  عنوان خدمت      
               
10031439000               فرم شناسه خدمت دستگاه اجرایی
10031440000               فرم شناسه خدمت دستگاه اجرایی
10031441000           سامانه توسعه هواشناسی کاربردی(تهک)

لینک های مفید